Ανακοινώθηκαν οι αρμοδιότητες σε Κυρανάκη, Σενετάκη και Μάνη

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την ανάθεση των αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Ανάπτυξης Μάξιμο Σενετάκη και Άννα Μάνη και στον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης αναλαμβάνει:

– Την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή

– Την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 5/2022.

Η υφυπουργός Ανάπτυξης Άννα Μένη αναλαμβάνει:

α) Την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή

την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων:

της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.),

του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.),

του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.),

του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), και

της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.).

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναλαμβάνει:

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων:

-της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και

-του Τμήματος Κτηματολογικών Γραφείων της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 3/2021 (Α’ 3) και

Την εποπτεία:

-του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

-του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος» (ΕΛ.ΚΕ.Δ.),

-της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ Α.Ε.)» και των λοιπών εταιρειών του ομίλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων,

-του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) και βε) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» (ΕΚΤ).


Πηγή